cpf logo

Verslag ledenvergadering toekomst CPF – 9 februari 2023

Verslag ledenbijeenkomst op 9 februari 2023 bij Multicopy Lelystad.
Deze ledenbijeenkomst werd bezocht door negen leden en was in aanwezigheid van de vier bestuursleden. Aanleiding voor deze bijeenkomst was en is de overweging vanuit het bestuur of het CPF levensvatbaar is, nog toekomst heeft.

De uitgezette enquête onder de leden was het onderwerp van gesprek. Zie ook de Presentatie enquete CPF 9-2-2023 .
Voorzitter Irene Medema nam ons mee in de uitkomsten van de enquête. Kern van deze middag was natuurlijk of het CPF nog bestaansrecht heeft, en zo ja in welk vorm. Het gaat daarbij niet primair om alleen het lidmaatschap maar ook de daadwerkelijke verbondenheid met de club, de wil om mee te doen, verbinding en uiteraard, ook het willen vervullen van bestuurlijke taken. Een vereniging kan niet zonder een bestuur.

Van de ruim honderd leden hebben 24 leden gerespondeerd op de enquête. Zonder in dit verslag al te zeer te willen uitweiden: de animo om gastlocatie te zijn en/of bestuurlijke taken te vervullen, is nagenoeg nihil. De aanwezig leden laten overigens actief van zich horen, over het hoe en waarom hiervan, maar ook de vergelijking met maatschappelijke tendensen klonken stevig door.

Ter illustratie: de best bezochte bijeenkomst was die over polarisatie met Bart Brandsma in het provinciehuis. De opkomst leek heel aardig (35 deelnemers) maar dan wel na veel trekken en sleuren en vanuit een beperkt aantal organisaties. Die beperkte belangstelling geldt voor vrijwel elke bijeenkomst. We zagen dit al voordat Covid uitbrak, maar dit zet zich, zo is het beeld van de vergadering, verhevigd door.

De discussie spitst zich dan toe op hoe dan verder? Kennisplatform, zonder ledenstructuur? Integreren in andere structuren? Of gewoon constateren dat deze trend niet te keren is en de vereniging opheffen?
Het bestuur zal zich beraden op de te nemen stappen en spreekt haar dank en waardering uit voor de inbreng van de aanwezige leden en voor de gastvrijheid van Multicopy.