cpf logo

Verslag ALV CPF – 3 april 2023

Aanleiding bijeenkomst

Aanleiding voor de bijeenkomst is de vraag of voortzetting van het huidige CPF nog relevant is. Daarvoor is eerder een ledenbijeenkomst georganiseerd bij Multicopy Lelystad, op donderdag 9 februari 2023.

De bijeenkomst van maandag 3 april 2023, waarvan het verslag hierbij gaat, heeft een meer dan formeel karakter. Zoals in de uitnodiging ook vermeld is, gaat deze bijeenkomst over het ontbinden van de vereniging. Hiermee voldoet het bestuur van het CPF aan het in de statuten vastgelegde proces om tot ontbinding van de vereniging over te kunnen gaan. Voorwaarde is dat hiervoor een ledenvergadering is uitgeschreven. Als in deze bijeenkomst niet de vereiste tweederde meerderheid van de leden aanwezig is, is statutair een tweede bijeenkomst noodzakelijk, waarbij tot ontbinding kan worden overgegaan als tweederde van de aanwezige leden hiermee instemt.

De bijeenkomst

Er zijn vijftien leden aanwezig, waaronder de vier bestuursleden. De aanwezigheid is vastgelegd in een presentielijst. De voorzitter Irene Medema opent de vergadering en licht kort toe wat de aanleiding is van deze ledenbijeenkomst. Kort gezegd komt het hier op neer: in 2015 was er sprake van het niet kunnen voortzetten van de vereniging vanwege de afwezigheid van een bestuur. Destijds heeft een aantal leden na oproep hiertoe, zich bereid verklaard om bestuurlijke taken op zich te nemen. Daarmee was de instandhouding van de vereniging verzekerd. Als we terugzien op de periode vanaf 2015, corona en de opkomst op tal van ledenbijeenkomsten, dan zie je dat de neerwaartse spiraal in termen van deelname en betrokkenheid al voor corona werd ingezet. Met een enkele uitzondering daargelaten (na veel touwtrekken).

Eerste statutaire bijeenkomst voor ontbinding

De voorzitter stelt voor om de aanwezigen de gelegenheid te geven zich uit te spreken over doorgaan of opheffen. Algemene trend: ondanks overwegingen, het verlies en mogelijke alternatieven zijn alle leden voor opheffing. Dat wil zeggen: men ziet geen alternatief of vervangende bestuurders. Twee leden hebben Dick Nauta de penningmeester, gemachtigd om bij volmacht tegen de opheffing te zijn, maar ook bij volmacht is er geen bestuurlijke opvolging.

Conclusie

De voorzitter concludeert dat er geen basis is voor voortzetting van de vereniging en stelt vast dat een tweede statutaire vergadering benodigd is om tot een daadwerkelijk besluit te komen. Dan kunnen de dan aanwezigen tot een opheffingsbesluit komen, mits tweederde van de dan aanwezige deelnemers daarmee instemt. Voorstel is om deze tweede bijeenkomst digitaal te doen via Teams. Aldus wordt besloten. Deze digitale bijeenkomst wordt vastgesteld op dinsdag 18 april om 18.45 uur. Een uitnodiging en linkje volgen zo spoedig mogelijk.

Tot slot

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en in het bijzonder dankt zij het Stadhuis voor de beschikbaar gestelde ruimte en catering.