cpf logo

Verslag van de laatste ALV CPF – 18 april 2023

Op 3 april 2023 is door het bestuur van het CPF een ALV uitgeschreven. Belangrijkste onderwerp: het voortbestaan van het CPF. Statutair (artikel 18 en 19) heeft het bestuur dan de taak een tweede ledenvergadering uit te schrijven als bij de eerste vergadering in dit verband, niet tweederde van de leden op komt dagen en waarbij tenminste tweederde van de aanwezige leden voor opheffing zou stemmen.

Daar op de eerste ALV op 3 april statutair te weinig leden aanwezig waren, zag het bestuur zich genoodzaakt een tweede ALV uit te schrijven, met als enig onderwerp het voortbestaan van de vereniging, danwel het opheffen ervan.

De vergadering

Deze tweede ALV wordt gehouden via Teams, het digitale vergaderplatform. Er zijn 12 leden aanwezig, buiten het bestuur om, en twee leden hebben het bestuur gevolmachtigd hun stem uit te brengen. De voorzitter Irene Medema vat nog eens samen wat op de ALV van 3 april besproken is en de uitkomst daarvan. Zij herhaalt dat vandaag opnieuw gestemd zal worden over het voortbestaan danwel de opheffing van het CPF.

De digitaal aanwezigen, als ook degenen die hun stem tevoren kenbaar hebben gemaakt c.q. zich hebben laten vertegenwoordigen (zie presentielijst: bijlage 1) is/wordt opnieuw de vraag gesteld of zij voor of tegen opheffing zijn. De uitslag is dat unaniem voor opheffing wordt gestemd. Waarvan akte.

Het bestuur heeft, opnieuw statutair vastgelegd in artikel 19.3, vervolgens aan de leden voorgelegd aan welk doel het eventuele batige saldo van de vereniging moet worden geschonken. Ook deze vraag wordt in stemming gebracht. Het bestuur heeft op voorhand 2 mogelijke ontvangers geselecteerd:

  1. Het Genootschap Flevo;
  2. Stichting Zomerwende.

De aanwezige leden stemmen in meerderheid voor Genootschap Flevo. De penningmeester zal contact opnemen met het Genootschap over deze eventuele donatie.

Hoe nu verder?

De voorzitter memoreert hoe de vereniging ooit is opgericht, de (oud) bestuursleden die in de vereniging tijd en moeite gestoken hebben, en spreek haar erkentelijkheid uit naar hen.

Aan de leden, en zo lieten ook andere leden zich uit, is nogmaals geschetst wat tijd en tijdgeest doet met verenigingen, vrijwilligerswerk en andere zaken die voornamelijk drijven op vrijwillige bestuurders. Dit wordt door de vergadering herkend en ook bevestigd. Na oprichting in 2008 komt er in 2023 een eind aan het CPF.

Het bestuur heeft nu de taak om de volgende acties in gang te zetten:

  1. Informeren notaris: opheffing, hoe doe je dat?
  2. Uitschrijven KVK;
  3. Opheffen bankrekening:
  4. Opheffen website en LinkedIn;
  5. Besteden batig saldo;
  6. Opmaak eindafrekening en controle door kascommissie;
  7. Bewaren stukken tot 7 jaar na datum opheffing.

De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid, participatie en de vele mooie bijeenkomsten die we ook konden hebben. Het gaat eenieder goed en wellicht tot een andere keer, een andere plek.